Tietosuojaseloste Privacy Policy

Tietosuojaseloste

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Laadittu 01.01.2021. Viimeisin muutos 16.11.2021.

1 REKISTERINPITÄJÄ
Nuohousvoima Oy (3022561-4) (nuohousvoima.fi), Sahankuja 24, 21500
Piikkiö. Puhelin 046 5930675.
2 YHTEYSHENKILÖ REKISTEREITÄ KOSKEVISSA ASIOISSA
Sauli Liekari, info(at)nuohousvoima.fi

3 REKISTERIN NIMI
Asiakas- ja markkinointirekisteri
4 HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS JA PERUSTE
Henkilötietojen käsittelyn perusteena on asiakassuhteen hoito ja ylläpito sekä laskutus.
Henkilötietokäytäntö koskee henkilötietoja, jotka Asiakas on antanut Nuohousvoima Oy:lle täyttäessään lomakkeen Nuohousvoiman verkkosivuilla. Henkilötietokäytäntö koskee myös asiakkaita, jotka ovat laskutusasiakkaita.
Rekisteri sisältää vain Asiakkaan itse luovuttamia tietoja. Henkilötietoja voidaan käsitellä seuraavissa käyttötarkoituksissa: laskutuksen, raportoinnin, tilausten, toimitusten,reklamaatioiden, perinnän, toiminnan kehittämisen, markkinoinnin ja muiden
asiakassuhteen hoitamiseen liittyvien toimenpiteiden yhteydessä.
5 REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ
Henkilötiedot sisältävät tai ne voivat sisältää: Asiakkaan nimi, sähköpostiosoite,
laskutusosoite, postitusosoite, puhelinnumero, lomakkeen tiedot, tilaushistoria.
6 SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET
Tietoja saadaan ensisijaisesti seuraavista lähteistä: Asiakkaan henkilökohtaisesti tai verkkosivuilla antamat tiedot. Asiakas voi myös lisätä tai täydentää tietojaan sähköpostitse tai puhelimitse.
Verkkosivujen analyysit ja mainosevästeet
Saadaksemme lisätietoa verkkosivustomme liikenteestä käytämme kolmannen osapuolen
tarjoamaa analysointityökalua ja mainontaa. Nuohousvoima Oy:n verkkosivut
(Nuohousvoima.fi) käyttävät Google Inc:n (”Googlen”) tarjoamaa Google Analytics
–verkkoanalyysipalvelua. Google Analytics käyttää evästeitä analysoidakseen, miten
käyttäjät käyttävät sivustoa. Voit estää Googlen tietojen keräämisen ja tietojen käytön
lataamalla ja asentamalla selaimen liitännäisohjelman, joka on
saatavilla täältä (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl)
tai käyttämällä jotain muuta mainosten- ja seurannanestotyökaluja.
7 TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET JA TIETOJEN SIIRTO EUROOPAN UNIONIN TAI EUROOPAN TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLE
Rekisteriin tallennettuja henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille, paitsi
viranomaistoimien niin edellyttäessä.
8 KUVAUS REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEISTA
Tietoihin on pääsy vain henkilöillä, joilla työtehtäviensä perusteella oikeus käsitellä
rekisteriin tallennettuja tietoja. Rekisteriä säilytetään sähköisesti ja suojattuna
asianmukaisesti ulkopuolisilta palomuurein ja muina suojakeinoin.
9 PROFILOINTI JA AUTOMAATTINEN PÄÄTÖKSENTEKO
Nuohousvoima Oy voi hyödyntää tietoja myös profilointitarkoituksissa. Profiloinnin tarkoituksena on selvittää tuotteiden kysyntää ja asiakaskäyttäytymistä ja kohdentaa asiakasviestintää oikein. Profilointia voidaan hyödyntää asiakasviestinnässä esimerkiksi asiakkaan tilaushistorian perusteella.
10 HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT REKISTERÖIDYN OIKEUDET
Rekisteröidyn oikeus saada pääsy tietoihin (tarkastusoikeus)
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja on talletettu Nuohousvoima Oy:n asiakasrekisteriin.
Rekisteröity voi myös tehdä tarkastuspyynnön. Se tulee tehdä kirjallisesti pyytämällä
sähköpostitse, info (at) nuohousvoima.fi.
Rekisteröidyn oikeus vaatia tiedon oikaisemista, poistamista tai käsittelyn
rajoittamista
Rekisteröidyn tai käyttäjän pitää oma-aloitteisesti itse oikaista, poistaa tai täydentää
rekisterissä olevat virheelliset, puutteelliset tai vanhentuneet tietonsa silloin kun tämä on mahdollista. Toimenpiteet pitää tehdä ilman aiheetonta viivästystä, kun rekisteröity tai käyttäjä on itse havainnut virheen tai saanut tiedon virheestä. Rekisteröity voi esittää vastustamista koskevan vaatimuksensa kirjallisesti sähköpostitse
(info (at) nuohousvoima.fi).
Rekisteröidyn oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, jos
rekisterinpitäjä ei ole noudattanut toiminnassaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä.

Rekisteröidyn muut oikeudet
Suostumuksen peruutus:
Mikäli henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn suostumukseen perustuen, rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumuksensa.
Oikeus tulla unohdetuksi:
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia kaikkien häntä koskevien henkilötietojen poistamista
Nuohousvoima Oy:n asiakasrekisteristä asiakassuhteen päätyttyä.

Pyyntö suostumuksen peruuttamisesta tai henkilötietojen poistamisesta tehdään
ilmoittamalla tästä Nuohousvoima Oy:lle kirjallisesti osoitteeseen info (at)
nuohousvoima.fi.
Omien oikeuksien käyttämiseen liittyvissä pyynnöissä Nuohousvoima
toteuttaa pyynnöt yhden kuukauden sisällä pyynnön vastaanottamisesta.

Nuohousvoima Oy:llä on tietosuoja-asetuksen perustella mahdollisuus
kieltäytyä pyynnöstä, mikäli rekisteröidyn esittämä pyyntö on perusteeton tai kohtuuton,
kuten toistuvasti tapahtuvat pyynnöt omien tietojen tarkastukseen.